Българският Енергиен Холдинг ЕАД (БЕХ ЕАД) е създаден на 18.09.2008 г. с Решение на Министъра на икономиката и енергетиката, чрез преименуване на “Булгаргаз Холдинг” ЕАД.

БЕХ ЕАД е с предмет на дейност придобиване, управление, оценка и продажба на участия в търговски дружества, осъществяващи стопанска дейност в областите на производство, добива, преноса, транзита, съхранението, управлението, разпределението, продажбата и/или изкупуването на природен газ, електрическа енергия, топлоенергия, въглища, както и всякави видове енергия и суровини за производството.

БЕХ ЕАД е акционерно дружество със 100 % държавно участие. В него се включват "Мини Марица-изток" ЕАД, ТЕЦ "Марица-изток 2" ЕАД, АЕЦ "Козлодуй" ЕАД, НЕК ЕАД, ЕСО ЕАД, "Булгаргаз" ЕАД, "Булгартрансгаз" ЕАД и "Булгартел" ЕАД.

Дружествата, обединени в холдинговата структура, запазват своята оперативна самостоятелност и лицензии, като всички са собственост и директно подчинени на корпоративния център БЕХ ЕАД.

Български Енергиен Холдинг е една от най-големите енергийни компании в региона и е национален енергиен лидер, чийто активи към 31 декември 2012 г. са на стойност 14,5 млрд. лева, общите приходи на групата за 2012 г. са 6,5 млрд. лева, общия брой служители са около 21 хиляди души.