Съвет на директорите

БЕХ ЕАД се управлява от тричленен Съвет на директорите, със следните членове:

  • Петър Илиев – Председател на Съвета на директорите
  • Петьо Иванов – Член на Съвета на директорите и изпълнителен директор
  • Живко Динчев – Член на Съвета на директорите

 

Одитен комитет

Членовете на Одитния комитет на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД се избират от министъра на енергетиката, в качеството му на представител на държавата като едноличен собственик на капитала на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД на основание чл. 40 е, ал. 1 и ал. 2 във връзка с параграф 1, т.11 от Допълнителните разпоредби на Закона за независимия финансов одит.
С Протокол № Е-РД-21-04 от 16.02.2015 г. на министъра на енергетиката за членове на Одитния комитет на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД са избрани с мандат от три години:
- Надежда Димитрова Сандолова - Христова - Председател;
- Огнян Георгиев Симеонов – член;
- Магдалена Георгиева Латева – член;

Комитетът има следните правомощия:
1. Наблюдава процеса на финансово отчитане в „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД;
2. Наблюдава и изразява мнение за ефективността на системите за вътрешен контрол на качеството и управлението на риска, отнасящи се до финансовото отчитане в „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД;
3. Наблюдава независимия финансов одит в „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД;
4. Извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители;
5. Подготвя и провежда процедурата за избор на независим одитор и дава препоръка за избор на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД;
6. При установяването на нередности и/или рискови практики в „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД незабавно уведомява съвета на директорите и министъра на енергетиката, като дава конкретни препоръки за отстраняването им.