"Булгартрансгаз" ЕАД

"Булгартрансгаз" ЕАД притежава, експлоатира и поддържа българската газопреносна мрежа от 1700 км и 945 км мрежа за транзит на газ, която дава възможност на дружеството да транзитира руски газ от Румъния към Гърция, Македония и Турция по договори "транспортирай или плащай", единствено с Газпром. Лицензиите за всяка от тези дейности са издадени за период от 35 години през ноември 2006 г.

"Булгартрансгаз" ЕАД притежава подземното газохранилище Чирен (ПГХ Чирен), което е единственото подземно съоръжение за съхранение на газ в България. ПГХ Чирен има 22 експлоатационни сондажа, компресорна станция с обща инсталирана мощност 10 МВ и други съоръжения необходими за осигуряване на нагнетяването, добива и качеството на съхранявания природен газ. Сезонните колебания в снабдяването и потреблението в страната се покриват от количествата природен газ, съхранявани в ПГХ Чирен.

Капацитетът на ПГХ Чирен понастоящем е 550 милиона кубични метра за съхранение на газ. Също така има 750 милиона кубични метра буферен газ, които не могат да се експлоатират, защото служат за поддържане на налягането за съхранение. Максималният дневен дебит е 4.2 милиона кубични метра.

Финансовите отчети на "Булгартрансгаз" ЕАД можете да намерите тук.

За повече информация моля посетете www.bulgartransgaz.bg.