ОБЯВА

Май 23

БЕХ ЕАД кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в конкурс с предмет: Доставка на горива

за автомобили чрез карти за безналично плащане за нуждите на „Български Енергиен Холдинг" ЕАД. Срокът за подаване на офертите е до 17.00 ч. на петия работен ден от публикуване на настоящата обява (денят на публикуване не се брои).

Покана