ОБЯВА

Юни 19

Уважаеми госпожи и господа,
Уведомяваме Ви, че: на 19.06.2017 г. на интернет страницата на „Мини Марица-изток“ ЕАД

(раздел „Профил на купувача“ – Обяви) и на интернет страницата на „БЕХ“ЕАД е публикувана обява за конкурс за предоставяне на заем (кредит) на дружеството, с предмет:  
Предоставяне на оборотен кредит под формата на овърдрафт с лимит до 20 000 000,00 лева (словом: двадесет милиона лева), предназначен за финансиране на текущата дейност на „Мини Марица-изток“ ЕАД, град Раднево.
Обособени са две отделни позиции:
1.2. Обособена позиция № 1 - „Предоставяне на оборотен кредит под формата на овърдрафт с лимит до 12 000 000,00 лв. (словом: дванадесет милиона лева), за плащания на задължения към персонала, плащане на публични задължения (данъци, осигуровки) и други оперативни плащания “,
1.2. Обособена позиция № 2 - „Предоставяне на оборотен кредит под формата на овърдрафт с лимит до 8 000 000,00 лв. (словом: осем милиона лева), за текущи плащания на задължения към доставчици и други оперативни плащания“.

Срокът за подаване на офертите за участие в конкурса е до 15:00 часа на 19.07.2017 г.

Обявата и образците са публикувани  профила на купувача (след 15.04.2016), в Раздел Обяви/Покани. Адрес на профила на купувача - http://www.marica-iztok.com/aop2.php?mode=0