Обява

Мар 07

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за процедура с предмет: Предоставяне на финансови

услуги от кредитни институции за нуждите на "Електроенергиен системен оператор" ЕАД.

Информация по процедурата и документацията са достъпни на следните линкове:

Линк към Агенцията за обществени поръчки

Линк към профила на купувача