ОБЯВА

Апр 05

ТЕЦ „Марица изток 2”ЕАД обявява конкурс за „Избор на финансираща институция за предоставяне на кредит за оборотни средства под формата на овърдрафт”

с рег.№ ФИ - 002 по две обособени позиции:

Обособена позиция № 1 - Предоставяне на кредит за оборотни средства под формата на овърдрафт без обезпечение с кредитен лимит 15 000 000,00 (петнадесет милиона) лева;

Обособена позиция № 2 - Предоставяне на кредит за оборотни средства под формата на овърдрафт без обезпечение с кредитен лимит 10 000 000,00 (десет милиона) лева;

Всички изисквания и условия на Възложителя, включително образците на документи, посочени в Обявата, публикувани в раздел „Търгове”, остават без промяна. 

На основание раздел I, т. 6 от Условия за участие в конкурса и методика за подбор и оценка на участниците от Документацията на конкурс с рег.№ ФИ-002, се променят следните срокове:

1. Сро­к за получаване на офер­ти­те: 11.00 часа на 17.04.2018г.

2. Дата и час на отваряне на офертите: 17.04.2018 г. от 13.00 часа.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Комисията ще проведе преговори с всеки един от участниците за уточняване на клаузите на договора с цел постигане на по – благоприятни условия за възложителя/кредитополучателя

3. Сро­к на ва­лид­ност на офер­тите: 60 (шест­де­сет) дни считано от датата на подаване на офертата.

Обявата, документацията за участие в конкурса, както и повторната обява са публикувани  в Раздел „Търгове” на страницата на „ТЕЦ Марица изток” ЕАД: http://www.tpp2.com/page/auctions.html

Повторната обява е публикувана във вестник „Телеграф”.

За допълнителна информация тел.: 042/ 66-20-20 – С.Сотиров – гл.счетоводител; 042/66-29-60 – М.Макаков – р-л ТО; 042:66-25-44 – инж. П.Събчева – специалист търговия, ТО