ОБЯВА

Апр 13

СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК
Във връзка с обявен конкурс за предоставяне на заем (кредит) на "Мини Марица-изток" ЕАД, с предмет:

Предоставяне на инвестиционен кредит с общ лимит до 24 000 000,00 лева (словом: двадесет и четири милиона лева) за финансиране на доставката на 30 бр. булдозери, разделен на три обособени позиции:
Обособена позиция № 1 – „Предоставяне на инвестиционен кредит с лимит до 8 000 000,00 лева (словом: осем милиона лева) за финансиране изпълнението на Договор № МТ – 440/19.12.2017 г. за доставката на булдозери за изпълнение на технологични дейности“
Обособена позиция № 2 – „Предоставяне на инвестиционен кредит с лимит до 8 000 000,00 лева (словом: осем милиона лева) за финансиране изпълнението на Договор № МТ – 448/21.12.2017 г. за доставката на булдозери за работа в откривни хоризонти на рудниците“
Обособена позиция № 3 – „Предоставяне на инвестиционен кредит с лимит до 8 000 000,00 лева (словом: осем милиона лева) за финансиране изпълнението на Договор № МТ – 452/22.12.2017 г. за доставката на булдозери за работа в насипищни хоризонти на рудниците“

Удължавам срокът за подаване на офертите за участие в конкурса до 16:00 часа на 20.04.2018 г.

Повторната обява е публикувана  профила на купувача (след 15.04.2016), в Раздел Обяви/Покани.
Адрес на профила на купувача


АНДОН АНДОНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР