ОБЯВА

Май 30

„Български Енергиен Холдинг” ЕАД удължава срока за представяне на заявления за

участие в конкурс с предварителен подбор за избор на консултант, който да подпомогне ръководството на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД и ръководствата на дъщерните дружества от групата на „Български Енергиен Холдингˮ ЕАД във връзка с приемане на промени в унифицираните счетоводни политики на групата на „Български Енергиен Холдингˮ ЕАД с оглед имплементиране на приетите от ЕК нови МСФО и промени в българското законодателство, преглед на действащите счетоводни политики в групата за унифицирано прилагане на счетоводно третиране за сходни стопански операции и уеднаквяване на счетоводни практики, както и провеждане на обучения на финансовите дирекции и ръководствата на дружествата в групата по прилагането на унифицираните счетоводни политики и МСФО.

Заявления могат да се подават до 17.30 ч. на 3 (третия) работен ден, считано от деня следващ публикуването на обявлението за удължаване, на интернет страницата на БЕХ ЕАД.

Покана

Приложения