BG
 

Булгартрансгаз ЕАД

„Булгартрансгаз” ЕАД e българският комбиниран газов оператор, отговорен за преноса и съхранението на природен газ на територията на страната.

Компанията е наследник на традициите и опита, натрупани след 1974 г., когато се формира газовият сектор в България. Дружеството налага динамично развитие на газопреносната инфраструктура в страната, като само за едно десетилетие създава необходимите условия за развитие на енергийните сектори в промишлеността.

Днес дружеството следва политика на прозрачно и отговорно поведение и работи за гарантиране на условия на сигурност и устойчиво развитие на пазара на природен газ в страната и региона при спазване на принципите на равнопоставеност и прозрачност. Като част от общоевропейската газова мрежа, „Булгартрансгаз” ЕАД се ръководи от изискванията на Третия енергиен либерализационен пакет, европейското и българското законодателства.

Като резултат от продължилото повече от 40 години устойчиво развитие към момента компанията управлява мащабна инфраструктура за пренос и съхранение на природен газ, която е в процес на постоянно развитие и модернизация.

„Булгартрансгаз” ЕАД е собственик и оператор на развита газопреносна система, която се състои от:

  • Национална газопреносна мрежа с основно предназначение - пренос на природен газ на територията на България до газоразпределителни мрежи и индустриални потребители на природен газ;
  • Газопреносна мрежа за транзитен пренос на природен газ с основно предназначение – пренос на природен газ през територията на България до съседните държави - Румъния, Турция, Гърция и Македония;
  • Подземно газохранилище в Чирен (ПГХ „Чирен”) с основно предназначение – съхранение на природен газ за покриване на сезонните неравномерности в потреблението и доставката на природен газ.

Дружеството притежава лицензии за пренос и съхранение на природен газ, издадени от Комисията за енергийно и водно регулиране и има сертификат като независим газопреносен оператор.

„Булгартрансгаз” ЕАД е дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД.

В изпълнение на принципите за постигане на единен европейски енергиен пазар, дружеството играе важна роля в поддържането и напредъка на диалога със съседните държави, европейските и международни партньори. Като модерен и отговорен газов оператор, “Булгартрансгаз” ЕАД е член на европейски организации, определящи основните насоки в развитието на международния газов пазар -  Gas Infrastructure Europe (GIE),  Европейската мрежа за преносните оператори на газ (ЕМОПС) и  Международния газов съюз (IGU).

Днес „Булгартрансгаз” ЕАД е зряла, модерна и стабилна компания, която активно участва в българската икономика и се превръща във все по-важен фактор в региона и Европа. В духа на традициите и натрупания опит, дружеството изпълнява мисията си и осигурява пренос на природен газ в интерес на държавата и обществото, осигурява безопасни условия и устойчиво развитие на газовия пазар в страната и региона и активно подкрепя процеса на либерализация в духа на единната европейска енергийна политика.

Визията за развитието на „Булгартрансгаз” ЕАД е свързана с утвърждаването на дружеството като модерен и национално отговорен газопреносен оператор, който активно работи за поддържане и разширяване на надеждна газова инфраструктура на територията на България, с ключова роля в развитието на регионалните газови проекти и значителен принос за постигане на единен свободен и конкурентоспособен газов пазар.

За преглед на финансовите отчети на дружеството моля, посетете раздел Финансови отчети.

За по-подробна информация моля, посетете www.bulgartransgaz.bg.

“Булгартрансгаз” ЕАД

1336 гр. София
бул. ”Панчо Владигеров” № 66
тел.: +359 2 939 63 00
факс: +359 2 925 00 63
eл. поща: info@bulgartransgaz.bg

www.bulgartransgaz.bg

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал