BG
 

АЕЦ Козлодуй ЕАД

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД е най-голямото електропроизводствено предприятие в България, което е значим фактор за икономическа стабилност в национален и в регионален план.

Атомната централа е еднолично акционерно дружество със 100% държавно участие, което от 18.09.2008 г. е дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД.

На площадката на централата са изградени 6 енергийни блока по руски проект с обща електрическа мощност 3760 MW, оборудвани с реактори с вода под налягане. След спирането на първите четири енергоблока, в експлоатация са двата 1000-мегаватови пети и шести блок, които осигуряват повече от една трета от електрическата енергия, произвеждана годишно в страната.

Безопасността на АЕЦ „Козлодуй” е издигната в основен приоритет и е обект на независим държавен надзор. След проведените през последните години проверки от екипи от Международната агенция за атомна енергия (IAEA), от Световната асоциация на ядрените оператори (WANO) и др., безопасността на атомната централа получи висока оценка и международно признание.

С висококвалифицирания си персонал и натрупания над 40-годишен опит АЕЦ „Козлодуй” работи безопасно и надеждно и по експлоатационни показатели се нарежда сред най-добрите атомни централи в света.

Опазването на околната среда е особено важен елемент в политиката на предприятието. Благодарение на високите стандарти в областта на безопасността, гама-фонът в района на централата не превишава нивата на естествения фон отпреди изграждането на ядрените съоръжения. При производството на електрическа енергия АЕЦ „Козлодуй” практически не генерира парникови газове и има съществен екологичен принос за опазване на обкръжаващата среда за бъдещите поколения.

За преглед на финансовите отчети на дружеството моля, посетете раздел Финансови отчети.

За по-подробна информация моля, посетете www.kznpp.org.

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД

3321 гр. Козлодуй
тел.: +359 973 7 21 00
факс: +359 973 7 60 19
eл. поща: info@npp.bg

www.kznpp.org

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал