BG
 

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД избра ИНГ Банк Н В – клон София за изпълнител за издаване на банкова гаранция, обезпечаваща задължението за плащане на 2/3 от имуществената санкция, наложена от Европейската комисия на БЕХ Група по Дело АТ 39849 БЕХ-газ

На 8-ми март 2019 г., в резултат на проведена процедура за избор на кредитна институция за издаване на банкова гаранция, обезпечаваща задължението за плащане на 2/3 от имуществената санкция, наложена от Европейската комисия на БЕХ Група по Дело АТ.39849 БЕХ-газ, ИНГ Банк Н.В. – клон София, е избрана за изпълнител. Банката ще предостави банкова гаранция за обезпечаване задълженията на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД (БЕХ) и дъщерното му дружество „Булгаргаз“ ЕАД по наложената глоба. Процедурата е проведена по реда на Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни институции (Приложение № 3) към чл.13б от Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и в съответствие с изискванията на Европейската комисия.

Предстоят преговори между БЕХ и ИНГ Банк Н.В. – клон София във връзка с уточняване на клаузите на договора за издаване на банкова гаранция.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал