BG
 

ТЕЦ „Марица изток 2” ЕАД се обявява конкурс за „Избор на финансираща институция за предоставяне на кредит за оборотни средства под формата на овърдрафт”

На основание Заповед № 387/13.03.2019г. на  Изпълнителния директор на ТЕЦ „Марица изток 2”ЕАД се обявява конкурс за „Избор на финансираща институция за предоставяне на кредит за оборотни средства под формата на овърдрафт” с рег.№ ФИ-003 по две обособени позиции:

Обособена позиция № 1 - Предоставяне на кредит за оборотни средства под формата на овърдрафт без обезпечение с кредитен лимит 15 000 000,00 (петнадесет милиона) лева;

Обособена позиция № 2 - Предоставяне на кредит за оборотни средства под формата на овърдрафт без обезпечение с кредитен лимит 10 000 000,00 (десет милиона) лева;

 

  1. Срок за изпълнение: 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора. Договорите влизат в сила от датата на сключване, но не по-рано от 08.05.2019 г.

 

   2. Критерий за оценка на офертите: икономически най-изгодна оферта, оценена съгласно приложена към документацията Методика.

 

  1. Сро­к за получаване на офер­ти­те: 16.00 часа на 01.04.2019г.

 

  1. Дата и час на отваряне на офертите: 02.04.2019г. от 13.00 часа.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в конкурса или техни упълномощени представители при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Комисия, назначена от Възложителя, ще проведе преговори с всеки един от участниците за уточняване на клаузите на договора с цел постигане на по – благоприятни условия за възложителя/кредитополучателя.

 

Обявата и документацията за участие в конкурса са публикувани  в Раздел „Търгове” на страницата на „ТЕЦ Марица изток” ЕАД: http://www.tpp2.com/page/auctions.html

Обявата е публикувана във вестник „Телеграф”.

 

За допълнителна информация:

С.Сотиров – Гл.счетоводител, тел.: 042/ 66-20-20;

инж.П.Събчева – Специалист търговия, ТО, тел.:042/66-25-44

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал