BG
 

ТЕЦ „Марица изток 2” ЕАД удължава срока на конкурса за „Избор на финансираща институция за предоставяне на кредит за оборотни средства под формата на овърдрафт”

ТЕЦ „Марица изток 2”ЕАД удължава срока за подаване на оферти в конкурс за „Избор на финансираща институция за предоставяне на кредит за оборотни средства под формата на овърдрафт” с рег.№ ФИ - 003 по две обособени позиции:

Обособена позиция № 1 - Предоставяне на кредит за оборотни средства под формата на овърдрафт без обезпечение с кредитен лимит 15 000 000,00 (петнадесет милиона) лева;

Обособена позиция № 2 - Предоставяне на кредит за оборотни средства под формата на овърдрафт без обезпечение с кредитен лимит 10 000 000,00 (десет милиона) лева;

  1. Срок за получаване на офертите: 16.00 часа на 14.05.2019 г.
  2. Дата и час на отваряне на офертите: 15.05.2019 г. от 13.00 часа.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Комисията ще проведе преговори с всеки един от участниците за уточняване на клаузите на договора с цел постигане на по – благоприятни условия за възложителя/кредитополучателя

  1. Сро­к на ва­лид­ност на офер­тите: 60 (шест­де­сет) дни считано от датата на подаване на офертата.

Обявата и документацията за участие в конкурса са публикувани  в Раздел „Търгове” на страницата на „ТЕЦ Марица изток” ЕАД: http://www.tpp2.com/page/auctions.html

За допълнителна информация тел.: С.Сотиров – гл.счетоводител, тел.042/ 66-20-20;

инж. П.Събчева – специалист търговия, ТО, тел.042/66-25-44

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал