BG
 

Повторна обява за провеждане на конкурс за предоставяне на кредит (заем) „Мини Марица-изток“ ЕАД

ПОВТОРНА ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТ (ЗАЕМ)

„Мини Марица изток” ЕАД, гр. Раднево, организира конкурс за предоставяне на заеми (кредити) за дружеството с предмет: Предоставяне на оборотен кредит под формата на овърдрафт с лимит до 10 000 000,00 лева (словом: десет милиона лева), предназначен за финансиране на текущата дейност на „Мини Марица-изток“ ЕАД, град Раднево.

Всички изисквания и условия на Възложителя, включително образците, посочени в Обявата, публикувани в профила на купувача на 05.07.2019 г., остават без промяна.

НА ОСНОВАНИЕ Т.16 ОТ ОБЯВАТА, ОПРЕДЕЛЯМ СЛЕДНИТЕ СРОКОВЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ:

1. Срок за получаване на офертите: 16:00 часа на 12.08.2019 г.

2. Срок на валидност на офертата: 60 (шестдесет) дни след обявения краен срок за подаването й.

Обявата и образците са публикувани профила на купувача (след 15.04.2016), в Раздел Обяви/Покани. Адрес на профила на купувача - тук

За допълнителна информация тел.: 0417/ 8 33 05; вътрешен 30 23 /Виолета Тотева – експерт търговия, отдел “Търговски”/ .

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал