BG
 

"Булгаргаз ЕАД" открива процедура "Обява за събиране на оферти с покана до определени лица"

"Булгаргаз" ЕАД открива процедура "Обява за събиране на оферти с покана до определени лица" по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществени поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги, във връзка с чл. 136 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, а именно предоставяне на "Булгаргаз" ЕАД във връзка с осъществяваната от дружеството дейност на финансови услуги (платежни и свързани услуги, включително управление на разплащателни и други сметки в лева, евро и щатски долари, обмяна на валута и други финансови услуги) от кредитна или финансова институция по смисъла на Закона за кредитните институции по обособени позиции ".

Обява

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал