BG
 

Конкурс на „Булгаргаз“ ЕАД за избор на изпълнител на финансова услуга за предоставяне на кредит за покриване на оперативни разходи

„Булгаргаз“ ЕАД (Възложител) обявява конкурс за избор на финансова институция за предоставяне на кредит в размер до 25 900 000,00 (двадесет и пет милиона и деветстотин хиляди) лева за покриване на оперативни разходи на „Булгаргаз“ ЕАД – многократно целево оперативно финансиране (овърдрафт), без обезпечение.

Срок за изпълнение на финансовата услуга: 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора.

Критерий за оценка на офертите: икономически най-изгодна оферта, оценена съгласно Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите по документацията за участие.

Срок за получаване на офертите: 17.00 часа на 28.10.2019г. 

Дата и час на отваряне на офертите: 29.10.2019 г. от 11.00 часа.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в конкурса или техни упълномощени представители при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Поканата и документацията за участие в конкурса са публикувани в Раздел „Профил на купувача“ на страницата на „Булгаргаз” ЕАД: http://www.bulgargaz.bg в раздел „Профил на купувача“, „Публични покани/Обяви“. Поканата е публикувана на интернет страницата на „Български енергиен холдинг“ ЕАД. Поканата е публикувана във вестник „24 часа”.

За допълнителна информация:

Иво Андреев – Ръководител отдел „Правно“, тел.: 02/ 935 89 57;

Станимир Костов – Ръководител отдел „Финансова отчетност и методология“,

тел.: 02/935 8994

ОБЯВА

18/10/2019

Повторна покана за подаване на оферти

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал