BG
 

Уточнение от страна на „Български енергиен холдинг“ ЕАД във връзка с изнесени от заместник-председателя на политическа партия АБВ г-н Румен Петков данни

Уважаеми колеги, 
Във връзка с изнесени от заместник-председателя на политическа партия АБВ г-н Румен Петков данни

по отношение на пласираната от „Български енергиен холдинг“ ЕАД облигация, бихме желали да направим следните уточнения:
През месец април 2016-та година „Български енергиен холдинг“ ЕАД приключи преговори с инвестиционен консултант по сделка за отпускане на мостово финансиране в размер на 535 млн. евро и последващо емитиране на облигационна емисия. Подписан бе договор между БЕХ ЕАД и консорциума Ваnса IMI S.p.A. - London Branch, Bank of China Limited - Luxembourg Branch и J.P. Morgan Securities.  
Лихвения процент, договорен за мостовото финансиране през 2016 г. е в размер на 3% за първите три месеца и в размер на 3,5% за вторите три месеца (процентите се изчисляват на годишна база). Лихвата се изчислява до момента на погасяването на кредита. В края на месец юли тази година БЕХ ЕАД пласира успешно емисия еврооблигации на стойност 550 милиона евро на Ирландската фондова борса. С набраните средства енергийният холдинг погаси мостовото финансиране на 2-ри август 2016 г. По този начин БЕХ заплати лихва за второто тримесечие за 11 дни.
В допълнение бихме искали да отбележим, че опцията за повишаване на лихвения процент до ниво от 8,5% не е приложима автоматично и едностранно, а само при настъпването на определени обстоятелства. Тази възможност на практика не е приложена, предвид фактическото погасяване на мостовия заем, след пласирането на облигационната емисия от БЕХ ЕАД на 02.08.2016 г. Споразумението с банките предвиждаше мостовото финансиране да бъде погасено в рамките на 12 месечен период. Пласирането на облигацията само в рамките на три месеца, както и презаписването в размер на над 2 млрд. евро показва високата оценка на инвеститорите по отношение на осъществяваните реформи в българския енергиен отрасъл.
Подчертаваме, че условията за осигуреното от БЕХ ЕАД финансиране се различават съществено от посеченото от г-н Петков финансиране за Енерго-Про поради факта, че облигационният заем за енергийния холдинг е за срок от 5 години и необезпечен. В този смисъл изказаните твърдения, че кредитодателите биха могли да предявят претенции към активи на БЕХ ЕАД са необосновани.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал