BG
 

Единадесет кандидата се явиха в рамките на обявената от „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД процедура за избор на инвестиционен консултант

В рамките на обявената от „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД процедура на пряко договаряне за избор на инвестиционен консултант по сделка за емитиране на облигационна емисия

се явиха единадесет кандидата. През настоящата седмица обвързващи оферти бяха получени от осем от тези финансови институции, обединени в два консорциума. Всички участници отговарят на предварително заложения критерий за отпускане на мостови заем, който на последващ етап да бъде рефинансиран с пласирането на облигационна емисия. Общата стойност на предложеното финансиране покрива търсения от БЕХ ЕАД финансов ресурс (до 650 млн. евро).
В момента назначената в БЕХ ЕАД комисия оценява получените оферти и след приключване на своята работа ще обяви резултатите. Избраният кандидат ще бъде поканен за провеждане на преговори по сключване на договор за мостово финансиране.


Финансовият ресурс ще бъде използван за изплащане на натрупаните задължения на Националната електрическа компания към „Ей И Ес ЗС Марица изток 1“ ЕООД и „Контур Глобал Марица изток 3“ АД, както и за покриване задълженията на двете топлоелектрически централи към „Мини Марица-изток“ ЕАД.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал