BG
 

Европейската комисия взе решение по дело AT.39767 – БЕХ електричество

Днес, 10.12.2015 г. Европейската комисия взе решение по дело AT.39767 – БЕХ електричество, с което прие поетите от „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД, „Национална електрическа компания“ ЕАД, „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и „Българска независима енергийна борса“ ЕАД ангажименти и приключи делото по реда на чл. 9 от Регламент 1/2003. Член 9 от Регламента позволява на Европейската комисия да приключи антитръстови производства, като направи правно обвързващи предложените ангажиментите. Решението не заключава, че е налице нарушение на антитръстовите правила на ЕС, но задължава правно засегнатите дружества да спазват предложените ангажименти.


Процедурата е открита от Европейската комисия на 27.11.2012 г., с цел установяване на евентуална злоупотреба на БЕХ ЕАД и дъщерните дружества НЕК ЕАД, „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД с господстващо положение на пазара на електрическа енергия на едро в България.
На 12.08.2014 г. Европейската комисия изпрати Изложение на възражения до БЕХ ЕАД във връзка с предполагаемо нарушение на чл.102 от Договора за функционирането на Европейския съюз. В рамките на установения срок БЕХ ЕАД изпрати отговор на Изложението на възражения и обоснова своите пазарни действия, които не възпрепятстват конкуренцията на нерегулирания пазар на електрическа енергия на едро в страната. На 19.06.2015 г. БЕХ ЕАД и дъщерните му дружества представиха ангажименти на Европейската комисия, които бяха подложени на пазарен тест съгласно чл.27(4) от Регламент 1/2003 и бяха публикувани в Официалния вестник на ЕС (2015/С 202/02).


Решението се постановява след проведени интензивни преговори през последните няколко месеца между БЕХ ЕАД и Европейската комисия. С Решението на Европейската комисия се прекратява образуваното антитръстово производство. На БЕХ ЕАД няма да бъдат налагани поведенчески или структурни принудителни мерки и няма да бъде налагана глоба, чиито размер се определя в размер до 10 % от общия размер на оборота на разследваното предприятие за стопанска година, предхождаща годината на решението.


Съгласно приетите от Европейската комисия ангажименти новосъздаденото дружество от БЕХ Група „Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ ЕАД), ще оперира независимо енергийната борса в Република България.
БНЕБ ЕАД ще има значима роля за ликвидността и ефективността на пазарите на електрическа енергия в страната и региона, функционирайки по прозрачен начин, с цел постигане на интегрирането на българския пазар на електрическа енергия с тези на съседните страни. Потребителите на електрическа енергия ще са основните бенефициенти от успешния завършек на дeлото.


Дъщерните дружества на БЕХ ЕАД се ангажират да осигуряват определени обеми електрическа енергия на пазара „ден-напред“ за срок от пет години, с цел осигуряването на ликвидност и конкурентоспособност на енергийната борса.
БЕХ ЕАД поема и ангажимент да отдели БНЕБ ЕАД от структурата си и да прехвърли собствеността на капитала на дружеството на Министерството на финансите в срок от шест месеца, считано от датата на влизане на Решението на Европейската комисия в сила. Одобрен от Европейската комисия контролиращ управител ще има задължението да контролира спазването на поетите от БЕХ ЕАД и дъщерните дружества ангажименти.


Решението е признание от страна на Европейската комисия за усилията на БЕХ ЕАД и дъщерните му дружества да установят функционирането на прозрачен и либерализиран пазар на електрическа енергия в България.


Изпълнителният директор на БЕХ ЕАД Жаклен Коен благодари на екипа от БЕХ ЕАД, дъщерните дружества и правния консултант по делото White & Case Брюксел за положените усилия за приключване на делото от Европейската комисия с решение за приемане на предложените ангажименти.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал