BG
 

Завърши първи етап на обявените от „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД процедури за избор на финансираща/и институция/и по сделка за структуриране на заем / синдикиран заем и за избор на инвестиционен консултант

Първи етап на обявените от „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД (БЕХ ЕАД) процедури за избор на финансираща/и институция/и по сделка за структуриране на заем / синдикиран заем и за избор на инвестиционен консултант по сделка за емитиране на облигационна емисия, завърши на 05.10.2015 г.

Подадените заявления по процедурата за облигационна емисия са 12 на брой, а за процедурата за заем / синдикиран заем са 2.


БЕХ ЕАД провежда процедурите при стриктно спазване на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала съдържа Приложение №3 – Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции по смисъла на Закона за кредитните институции. Съгласно чл. 4.6. от Приложение №3, и публикувана повторна покана по процедурата за заем / синдикиран заем, като срокът за подаване на заявления изтече на 02.10.2015 г.


Предстои да бъде проведен вторият етап на процедурите. Допуснатите до втория етап участници ще бъдат поканени да представят обвързващи оферти. След отваряне и оценяване на офертите ще бъде избрано икономически най-изгодното предложение за финансиране.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал