BG
 

Позиция на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД във връзка с разпространена Декларация на представители на синдикални организации при „Мини Марица-изток“ ЕАД

Във връзка с разпространена, чрез медиите, Декларация на представители на синдикални организации при „Мини Марица-изток“ ЕАД, ръководството на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД заявява следната своя позиция:

Мерките за икономии и оптимизиране в размер на 10% от административните и управленски разходи са насочени към всички търговски дружества от групата на БЕХ ЕАД, не само и единствено към „Мини Марица-изток“ ЕАД.

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД винаги е оказвал нужното съдействие на „Мини Марица-изток“ ЕАД в периоди на необходимост от финансова подкрепа и осигуряване на ликвидност за посрещане на разплащания към работниците и служителите в дружеството. Също така, с цел осигуряване на функциониране на „Мини Марица-изток“ ЕАД от страна на БЕХ ЕАД, в качеството му на едноличен собственик са поемани отговорности, свързани с преодоляване на критични моменти при затрудненото финансово състояние, до което се стигна в резултат на сложния възел от натрупани проблеми в общественият доставчик (НЕК ЕАД), породени от вменените му със закон задължения за изкупуване на електрическа енергия и натрупаният тарифен дефицит.

Ръководството на БЕХ ЕАД проявява чувствителност и ангажимент към специфичните условия, при които „Мини Марица-изток“ ЕАД осъществява дейността си, както и системната важност на добивното предприятие за сигурността и нормалното функциониране на дружествата в Маришкия басейн. Доказателство за това е отпуснатият значителен по размер финансов ресурс към „Мини Марица-изток“ ЕАД от страна на БЕХ ЕАД, който към 30.06.2015 г. е в размер на над 100 млн. лв предоставени заеми, които са единствения бърз начин за моментна подкрепа и стабилизиране на „Мини Марица-изток“ ЕАД. Ръководството на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД не еднократно се е ангажирало и е провеждало многобройни разговори с длъжници на „Мини Марица-изток“ ЕАД в резултат, на които част от средствата са издължавани към дружеството. Също така, трябва да се вземе под внимание, че БЕХ ЕАД съгласно своя Устав функционира като финансов, а не като оперативен холдинг и всички оперативни функции и дейности са в правомощията на ръководството на „Мини Марица-изток“ ЕАД.

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД подкрепя откритият диалог и водене на разговори, в търсенето на конструктивни решения в полза на обществото.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал