BG
 

Промени в Надзорния съвет на „Булгартрансгаз” ЕАД

С Решение на Съвета на директорите на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД са извършени промени в Надзорния съвет на „Булгартрансгаз” ЕАД.

Новите членове на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз” ЕАД са Илия Иванов, Кирил Георгиев и Владимир Митрушев. Промените влизат в сила от деня на вписване на решението за промяна в Търговския регистър към Агенцията по вписвания. С извършените промени се цели ускоряване реализирането на проектите по свързване на българската газопреносна система с газопреносната мрежа на съседните страни и модернизацията на газохранилището в Чирен.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал