BG
 

Повторна покана за подаване на оферти за участие в процедура на "Булгаргаз" ЕАД

П О В Т О Р Н А П О К А Н А

ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ 

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗДАВАНЕ НА НЕОБЕЗПЕЧЕНА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ (СТЕНДБАЙ АКРЕДИТИВ)

Булгаргаз“ ЕАД (Възложител) е обявило процедура за избор на финансова институция за издаване на необезпечена банкова гаранция (стендбай акредитив) в размер на 109 381 403 (сто и девет милиона триста осемдесет и една хиляди четиристотин и три) щатски долара (USD) в полза на Azerbaijan Gas Supply Company, служеща за обезпечение изпълнението на парично задължение по Договор за продажба на природен газ.

Всички изисквания и условия на Възложителя, включително относно показателите, относителната им тежест, методиката за определяне на комплексната оценка на офертите, както и образците на документи, публикувани на Профила на купувача на 06.03.2020 г., остават без промяна.

На основание т. IV. от Поканата, определям следните срокове:

1. Срок за получаване на офертите: 17.00 часа на 27.03.2020 г.

2. Срок на валидност на офертата: 60 (шестдесет) дни след обявения краен срок за подаването й.

Поканата и документацията за участие в конкурса са публикувани в Раздел „Профил на купувача“ на страницата на „Булгаргаз” ЕАД: https://www.bulgargaz.bg/ в раздел „Профил на купувача“, „Публични покани/Обяви“. Поканата е публикувана на интернет страницата на „Български енергиен холдинг“ ЕАД. Поканата е публикувана във вестник „Труд”.

За допълнителна информация:

Иво Андреев – Ръководител отдел „Правно“, тел.: 02/ 935 89 57;

Станимир Костов – Ръководител отдел „Финансова отчетност и методология“,

тел.: 02/935 8994

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал