BG
 

„БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ" ЕАД СТАРТИРА КОНКУРСНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ (ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДЪРЖАВАТА)

„БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ“ ЕАД СТАРТИРА КОНКУРСНИ ПРОЦЕДУРИ  ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ (ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДЪРЖАВАТА) НА ОРГАНИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ДЪЩЕРНИТЕ ДРУЖЕСТВА – ПУБЛИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПОПАДАЩИ В РАМКИТЕ НА ХОЛДИНГА

Днес, 2 февруари 2021г., „Български енергиен холдинг" ЕАД, стартира конкурсни процедури с публикуването на публични покани за избор на членове (представители на държавата) на органите за управление и контрол на дъщерните дружества на БЕХ - публични предприятия, в които БЕХ притежава 100 % от капитала, както следва:

  • Процедура за избор на трима представители на държавата в Съвета на директорите на „АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД;

      Покана

      Информация

      Методика

      Заявление

      Декларация

  • Процедура за избор на трима представители на държавата в Съвета на директорите на “Булгаргаз” ЕАД;

      Покана

      Информация

      Методика

      Заявление

      Декларация

  • Процедура за избор на трима представители на държавата в Надзорния съвет на „БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД; 

      Покана

      Информация

      Методика

      Заявление

      Декларация

  • Процедура за избор на трима представители на държавата в Надзорния съвет на “Електроенергиен системен оператор” ЕАД;

      Покана

      Информация

      Методика

      Заявление

      Декларация

  • Процедура за избор на трима представители на държавата в Съвета на директорите на “Мини Марица - изток” ЕАД;

      Покана

      Информация

      Методика

      Заявление

      Декларация

  • Процедура за избор на трима представители на държавата в Съвета на директорите на „Национална Електрическа Компания“ ЕАД;

      Покана

      Информация

      Методика

      Заявление

      Декларация

  • Процедура за избор на трима представители на държавата в Съвета на директорите на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД.

      Покана

      Информация

      Методика

      Заявление

      Декларация

Поканите, с придружаващата документация, са публикувани на интернет страниците на "Български енергиен холдинг" ЕАД и на съответното дъщерно дружество – публично предприятие.

Изборът на останалите двама независими членове в органите за управление и контрол на горепосочените дъщерни дружества – публични предприятия ще бъде направен чрез конкурсни процедури, които ще се проведат от Агенцията за публичните предприятия и контрол, като при обявяването им, същите ще бъдат качени и на интернет страницата на БЕХ ЕАД.

Конкурсните процедури са съобразени с изискванията на Закона за публичните предприятия, Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и Закона за енергетиката (където е приложимо).

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал