BG
 

Анализ на отражението от прилагането на решенията на КЕВР очаква БЕХ ЕАД

Последно приетите регулаторни и ценови решения на Комисията за енергийно и водно регулиране касаят пряко или косвено дейността на дружествата от групата на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД.  В тази връзка енергийните дружества от холдинга трябва да представят пред БЕХ ЕАД детайлен анализ за финансовото и икономическото отражение върху дейността им от прилагането на решенията на КЕВР.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал