BG
 

„Български Енергиен Холдинг” ЕАД и Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“ ще си сътрудничат при реализирането на иновационни проекти в енергетиката

Български Енергиен Холдинг” ЕАД и Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“ подписаха споразумение за взаимно сътрудничество за реализиране на енергийни иновативни проекти в областта на минното и геоложкото дело, газовото дело, електроенергетиката, информационните технологии и други. Рамковото споразумение беше подписано от изпълнителния директор на БЕХ ЕАД Валентин Николов и ректора на Минно-геоложкия университет проф. Ивайло Копрев.

Страните се договориха да създадат работни групи по иновационни проекти, свързани с развитието на научноизследователски направления и дейности за осигуряването на плавен енергиен преход към използване на чиста и нисковъглеродна енергия и други възобновяеми източници, както и съвместно да изготвят проектни предложения до финансиращи институции и организации за реализация на енергийни иновации и изследвания. Във фокуса на споразумението са дългосрочното развитие и модернизиране на системата на технологичната и научноексперименталната база и лабораторната инфраструктура, подсигуряването на студентски стажове и практики с посещения на място в обектите на БЕХ ЕАД и дъщерните му дружества, подпомагане на кариерното ориентиране и мотивиране на студентите и докторантите на МГУ.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал