BG
 

Покана за конкурс по оферти с предмет: „Почистване и премахване на растителност, отводняване на изкоп и ревизиране и подновяване на съществуващо покритие от геотекстил, в поземлен имот..."

„Български енергиен холдинг“ ЕАД обявява конкурс по оферти с предмет: „Почистване и премахване на растителност, отводняване на изкоп и ревизиране и подновяване на съществуващо покритие от геотекстил, в поземлен имот с идентификатор 68134.405.157, собственост на „Български енергиен холдинг“ ЕАД, находящ се в гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 12“.

С условията и сроковете за участие в обявения конкурс по оферти можете да се запознаете от текста на приложените по-долу покана и приложения към нея.

Покана

Приложения

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал