BG
 

„Български енергиен холдинг“ ЕАД удължава срока за представяне на оферти за избор на оценител на активите на Група БЕХ към 31 декември 2021 г

„Български Енергиен Холдинг” ЕАД удължава срока за представяне на оферти за участие в конкурс по оферти с предмет „Избор на изпълнител за извършване на оценка на справедливата стойност и преглед за обезценка на имоти, машини, съоръжения и транспортни средства (ИМСТС) към 31 декември 2021 г. на БЕХ ЕАД и дружества от групата на БЕХ ЕАД“. Оферти могат да се подават до 17.00 ч. на 3-ия работен ден от датата на публикуване на настоящото обявление в сайта на БЕХ ЕАД (денят на публикуване не се брои).

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал