BG
 

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД прекратява конкурс по оферти с предмет: „Почистване и премахване на растителност, отводняване на изкоп и ревизиране

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД прекратява конкурс по оферти с предмет: „Почистване и премахване на растителност, отводняване на изкоп и ревизиране и подновяване на съществуващо покритие от геотекстил, в поземлен имот с идентификатор 68134.405.157, собственост на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД, находящ се в гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 12“, поради това че подадените в конкурса оферти не отговарят на предварително обявените условия.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал