BG
 

Позиция на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД по отношение на ситуацията по предаване и приемане на функциите на Съвета на директорите на „Булгаргаз“ ЕАД

Във връзка с извършено вписване на 03.02.2022 г. в Търговския регистър на новия състав на Съвета на директорите на „Булгаргаз“ ЕАД, на същия ден в 11:30 часа новото ръководство на „Булгаргаз“ ЕАД е влязло в сградата на дружеството с цел провеждане на среща  за извършване на приемо-предаване на информация, данни, книжа и документи, свързани с оперативното управление. Новият ръководен екип е установил, че нито един от членовете на предишното ръководство не се е намирал в седалището и адреса на управление на дружеството. В допълнение e станало ясно, че считано от 02.02.2022 г. ключови служители, отговарящи за оперативното управление на „Булгаргаз“ ЕАД са били с прекратени трудови/служебни правоотношения и същите са получили обезщетения в общ размер на повече от 170 000 (сто и седемдесет хиляди) лева.

Ръководството на БЕХ ЕАД заявява, че подобни действия застрашават нормалната оперативна дейност на обществения доставчик на природен газ в страната, поради липсата на всякаква информация за текущото му състояние, свързана с изпълнение на лицензионните дейности, търговските, съдебните производства, както и договорни взаимоотношения с трети страни, финансово-икономически данни и др. Оставянето на едно публично предприятие без какъвто и да било управленски ресурс е индикация за целенасочен интерес от неустановяване на фактическото положение на дружеството, както и индиция за липсата от полагане на достатъчно грижи за ръководенето, управлението, стопанисването и запазването на повереното дружество на вече бившето ръководство.

При така създалите се обстоятелства „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД изразява своята подкрепа към новото ръководство на „Булгаргаз“ ЕАД.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал