BG
 

Рейтингова агенция Moody’s публикува актуализирано кредитно становище за „Български енергиен холдинг“ ЕАД

Рейтингова агенция Moody’s публикува актуализирано кредитно становище за Български енергиен холдинг ЕАД

 

В доклада на Moody’s се отчитат подобрените показатели на „Български енергиен холдинг“ ЕАД, които се дължат основно на реализираната печалба от продажба на електрическа енергия на  свободния пазар. Рейтинговата агенция посочва и важния принос на преносните оператори на електрическа енергия и природен газ при формирането на финансовите резултати на БЕХ Група.

 Като положителни фактори, оказващи влияние върху кредитния профил на дружеството рейтинговата агенция посочва добрите нива на показателите за задлъжнялост в комбинация с умерени инвестиционни разходи.

Извършеният анализ от страна на Moody’s на кредитния профил на БЕХ ЕАД отчита като предимства стратегическата значимост на компанията за страната и възможността при необходимост да получи подкрепа от страна на държавата, в качеството й на едноличен собственик на капитала.

В същото време, според Moody’s компанията остава изложена на политически риск, свързан основно с ангажирането на компанията в предоставянето на ресурс за финансиране на компенсации в сектор Енергетика, както и на регулаторен риск, свързан с решенията на независимия регулатор, касаещи дейността на дружествата от групата, осъществяващи дейност по регулирани цени.

От Moody’s също така отчитат добрата ликвидна позиция на БЕХ ЕАД, като отбелязват, че разполагаемите парични средства и очакваният входящ паричен поток са достатъчни да покрият нуждите на групата за следващите 12-18 месеца.

Перспективата на кредитния рейтинг на  БЕХ ЕАД е стабилна и отразява гледната точка на Moody’s, че либерализацията на българския енергиен пазар има благоприятен ефект за БЕХ ЕАД, което допринася за подобряване на кредитния профил на компанията.

Според рейтинговата агенция, БЕХ ЕАД ще продължи да поддържа оптимално съотношение на оперативни парични средства към дълг в съответствие с изискванията на оценката.

За повече информация моля посетете: Доклад Moody's

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал