BG
 

Рейтингова агенция S&P публикува актуализирано кредитно становище за НЕК ЕАД

НЕК с повишена кредитна перспектива от стабилна на положигелна от Standard & Poor’s поради подобрени кредитни показатели

На 12 декември 2022 г. международната рейтингова агенция Standard & Poor’s повиши перспективата на Национална електрическа компания на положителна поради подобряване на кредитните показатели и потвърди дългосрочния й кредитен рейтинг на ВВ-.

S&P отчита чувствително подобряване на кредитното състояние на НЕК, което се изразява в повишени бизнес резултати и намалена кредитна експозиция. Същевременно нисковъглеродното производство на НЕК е от ключова важност за ролята на компанията в енергийния преход и отличното й позициониране в сектора.

Очакванията на рейтинговата агенция са през следващите две до три години либерализацията на електроенергийния пазар в България да доведе до подобряване на кредитоспособността на НЕК и БЕХ и до намаляване на нивото на задлъжнялост на компанията. Този процес вече е стартирал чрез изплащане от НЕК на над 1 млрд. лева исторически натрупани задължения към българската държава.

Рейтингът на НЕК продължава да зависи от финансовото състояние на БЕХ. S&P разглежда НЕК като дъщерно дружество от стратегическо значение за БЕХ, като се има предвид важната роля на НЕК в енергийната система на България като производител на екологична електроенергия от ВЕЦ и на факта, че НЕК успя да се трансформира от губещо предприятие до компания, която допринася за близо 20% от консолидираната печалба преди лихви, данъци и амортизация на БЕХ.

Рейтинговата агенция посочва в заключение, че очаква представянето на НЕК да остане устойчиво и че би могла да повиши рейтинга на НЕК през следващите шест до 12 месеца, ако самостоятелният профил на компанията се подобри до "bb" или кредитният профил на групата се подобри до "bb+". Самостоятелният профил може да се подобри вследствие на повишена стабилност и предвидимост на паричните потоци като резултат от диверсификация на енергийните доставки, запазване на устойчив дял на либерализирания пазар и прилагане на инструменти за управление на риска, напр. хеджиране на производственото портфолио.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал