BG
 

Moody’s повиши кредитната перспектива на „Български енергиен холдинг“ ЕАД от стабилна към положителна

На 06 февруари 2023 г. Moody’s повиши кредитната перспектива на „Български енергиен холдинг“ ЕАД (БЕХ ЕАД) от стабилна към положителна, потвърждавайки дългосрочния рейтинг на Групата на Ba1 и рейтинга на пласираните от холдинга емисии неподчинени необезпечени облигации на Ва2. Перспективата на кредитния рейтинг е повишена от стабилна на положителна благодарение на подобрените финансови показатели, напредъка в процеса по либерализация на електроенергийния пазар и предимствата, които има БЕХ Група, включвайки в портфолиото си дейности по производство на електрическа енергия и обществено снабдяване с природен газ.

От рейтинговата агенция отбелязват, че въпреки значителните капиталови разходи, концентрирани в газова инфраструктура, показателите за задлъжнялост на БЕХ Група се подобряват и ще останат стабилни на фона на високите цени на електрическата енергия. Потвърденият от агенцията рейтинг на БЕХ ЕАД отразява и текущата финансова подкрепа, предоставена от държавата (с дългосрочен рейтинг Baa1), като едноличен собственик на капитала на холдинга.

Moody’s посочват, че рейтингът на БЕХ Група е подкрепен от нисковъглеродния микс за производство на електроенергия с около 75% дял (АЕЦ и ВЕЦ) и собствеността върху стратегическа енергийна инфраструктура за пренос на газ и електрическа енергия, като преносните оператори допринасят за около 25% от EBIТDA (печалбата преди лихви, данъци и амортизация) на групово ниво.

Към 30 юни 2022 г., БЕХ Група отчита приходи от 9,845 милиона лева и оперативна печалба преди лихви, данъци и амортизация в размер от 2,837 милиона лева. Очаква се напредъкът в либерализацията на пазарите на електроенергия и газ да постави БЕХ Група в по-благоприятна позиция. 

Фактори, ограничаващи рейтинга на БЕХ Група са извънредните вноски към Фонд „Сигурност на Електроенергийната Система“ през 2022 г. и липсата на предвидимост за размера им в бъдеще.

Сред условията за повишаване на кредитния рейтинг на БЕХ ЕАД са напълно завършената либерализация на електроенергийния пазар, осигуряваща по-високи печалби за дъщерните дружества, поддържане на показателя Свободен паричен поток/Нетен дълг на ниво от 25%, както и запазване кредитния рейтинг и степента на подкрепа от страна на едноличния собственик на капитала – българската държава.

За повече информация, моля посетете следния адрес: Прессъобщение на Moody’s

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал