BG
 

Fitch повиши кредитния рейтинг на „Български енергиен холдинг“ ЕАД на ВВ+ със стабилна перспектива.

FITCH ПОВИШИ КРЕДИТНИЯ РЕЙТИНГ НА „БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ“ ЕАД НА 'BB+' СЪС СТАБИЛНА ПЕРСПЕКТИВА

Fitch Ratings (Fitch) повиши кредитния рейтинг на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД (БЕХ ЕАД) на 'BB+' със стабилна перспектива. Повишението на рейтинга е резултат от подобрение в самостоятелния кредитен профил на дружеството в следствие на стабилните финансови резултати, значителното намаление на задлъжнялостта, подобрената регулаторна рамка и силната подкрепа от едноличния собственик – държавата.

Fitch също така повиши рейтинга на неподчинения, необезпечен дълг на БЕХ ЕАД в чуждестранна валута (включително двете облигационни емисии с номинал от по 600 млн. евро, падежиращи съответно през 2025 г. и 2028 г.), до 'BB+' от 'BB'.

Рейтинговата агенция повиши самостоятелния кредитен профил на БЕХ ЕАД на 'bb' от 'b+', въз основа на по-високите печалби и по-нисък нетен дълг. Това се дължи на продължаващия процес по либерализация на електроенергийния пазар и завършената интеграция със съседните държави, което позволява групата да реализира ползи от високата цена на електроенергията. Кредитната агенция очаква нетният финансов ливъридж на компанията да остане стабилен през периода 2023-2025 г.

От агенцията посочват, че след приключване на планираната либерализация на енергийния пазар в България се очаква БЕХ ЕАД да продава цялото си произведено количество електроенергия на свободен пазар, което ще подобри рентабилността на групата.

Кредитната агенция отбелязва, че регулаторната рамка вече се е подобрила чрез създаването на Фонд „Сигурност на енергийната система“, който успешно покри дефицитите, произтичащи от закупуването на енергия на регулирани цени и продажбата ѝ впоследствие на крайните потребители на по - ниски цени.

Повече информация може да бъде намерена в публикацията на Fitch: https://www.fitchratings.com/research/corporate-finance/fitch-upgrades-bulgarian-energy-holding-to-bb-outlook-stable-24-03-2023

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал