BG
 

БЕХ учредява ново дружество за ускоряване развитието на мощности за зелената енергия у нас

Български енергиен холдинг“ ЕАД създава ново целево дъщерно дружество – „Национален енергиен оператор“ ЕАД с основна цел ускоряване на балансираното развитие на мощности за зелена енергия у нас.

Компанията ще изпълнява проекти в областта на пълноценно оползотворяване на енергия, генерирана от възобновяеми източници, като чрез реализацията им ще се насърчават инвестициите във екологично чиста енергия и същевременно ще се спомага за балансирането на електроенергийната система.

        Създаването на новото дружество е в унисон с основните цели на Европейския зелен пакт (Зелената сделка), а именно преход към нисковъглеродна икономика на ЕС чрез все по-голям дял екологично чиста енергия.

Амбициозните цели на Зелената сделка са транспонирани в националните стратегически документи - Националната програма за развитие България 2030 и Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Р. България, като в контекста на настоящите геополитически предизвикателства и климатични промени темите за енергийна ефективност и независимост чрез възобновяеми източници са все по-значими за националната ни сигурност. 

Със създаването на новото дружество се цели ускоряване постигането на заложените цели от Зелената сделка, но и поставяне на фокус на национално ниво към развитието на този тип мощности.  

До провеждане на конкурс за избор на ръководство, в Съвета на директорите на дружеството са назначени Пламен Герджиков – експерт с над 40 години професионален стаж в енергетиката, Александър Михайлов – мениджър с дългогодишен опит в администрирането на различни бизнес проекти в частни и публични компании и Костадин Христов – специалист в областта на системите за управление и контрол на бизнес процеси.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал