BG
 

Решението на Европейската комисия по Дело AT.39849 - БЕХ Газ с налагане на глоба от ~77 млн. евро е изцяло отменено от Общият съд на Европейския съюз в Люксембург (първа инстанция)

Днес, 25.10.2023 г., Общият съд на Европейския съюз отмени изцяло Решението на Европейската комисия по Дело AT.39849 – БЕХ Газ, с което комисията санкционира „Български енергиен холдинг“ ЕАД, „Булгаргаз“ ЕАД и „Булгартрансгаз“ ЕАД за злоупотреба с господстващо положение, препятстваща достъпа до българската газова инфраструктура и хранилището в Чирен в периода от 30.07.2010 г. до 01.01.2015 г. Решението на ЕК беше постановено на 17.12.2018 г. и налагаше санкция от около 77 млн. евро.

Решението на Европейската комисия е отменено на първа инстанция - от Общия съд на ЕС по жалба на българските дружества, подкрепена от българската държава (встъпила като заинтересована страна), поради липса на извършено нарушение, както и поради нарушаване на правото им на защита в хода на разследването. Решението на Общия съд може да бъде обжалвано пред Съда на ЕС само по правни въпроси. 

Прессъобщение на Общия съд, както и съдебното решение са налични на страницата на съда:

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2023-10/cp230160bg.pdf

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=279061&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3299140

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал