BG
 

Конкурс за предоставяне на оборотен кредит под формата на овърдрафт на „Мини Марица-изток” ЕАД

Уведомяваме Ви, че: на 31.07.2018 г. на интернет страницата на „Мини Марица-изток“ ЕАД (раздел „Профил на купувача“ – Обяви) и на интернет страницата на „БЕХ“ЕАД е публикувана обява за конкурс за предоставяне на заем (кредит) на дружеството, с предмет: 

Предоставяне на оборотен кредит под формата на овърдрафт с лимит до 20 000 000,00 лева (словом: двадесет милиона лева), предназначен за финансиране на текущата дейност на „Мини Марица-изток“ ЕАД, град Раднево, разделен на три обособени позиции:

Обособена позиция № 1„Предоставяне на оборотен кредит под формата на овърдрафт с лимит до 6 000 000,00 лв. (словом: шест милиона лева), за текущи плащания на задължения към доставчици и други оперативни нужди“

Обособена позиция № 2„Предоставяне на оборотен кредит под формата на овърдрафт с лимит до 6 000 000,00 лв. (словом: шест милиона лева), за плащания на публични задължения (данъци, осигуровки) и други оперативни нужди“

Обособена позиция № 3„Предоставяне на оборотен кредит под формата на овърдрафт с лимит до 8 000 000,00 лв. (словом: осем милиона лева), за плащания на задължения към персонала и свързаните с тях данъци и осигуровки“

 

Срокът за подаване на офертите за участие в конкурса е до 15:00 часа на 30.08.2018 г.

 

Обявата и образците са публикувани  профила на купувача (след 15.04.2016), в Раздел Обяви/Покани. За повече информация натиснете тук

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал