Годишен индивидуален доклад за дейността
Декларация за корпоративно управление
Годишен индивидуален финансов отчет
Доклад на независимите одитори
Български Енергиен Холдинг ЕАД
31 декември 2023 г.
Съдържание
Годишен индивидуален доклад за дейността ............................................................................................................ i
Декларация за корпоративно управление ................................................................................................................. ii
Годишен индивидуален финансов отчет ................................................................................................................. iii
Индивидуален отчет за печалбата или загубата ....................................................................................................... 1
Индивидуален отчет за всеобхватния доход ............................................................................................................ 2
Индивидуален отчет за финансовото състояние ...................................................................................................... 3
Индивидуален отчет за промените в собствения капитал ....................................................................................... 5
Индивидуален отчет за паричните потоци ............................................................................................................... 7
Пояснителни бележки към индивидуалния финансов отчет .................................................................................. 8
1. Предмет на дейност ......................................................................................................................................... 8
2. Основа за изготвяне на индивидуалния финансов отчет ............................................................................. 8
3. Промени в счетоводната политика ............................................................................................................... 10
4. Съществена информация за счетоводната политика .................................................................................. 11
5. Приходи от дивиденти .................................................................................................................................. 31
6. Приходи по договори с клиенти ................................................................................................................... 32
7. Други приходи ............................................................................................................................................... 32
8. Разходи за обезценка ..................................................................................................................................... 33
9. Разходи за материали .................................................................................................................................... 33
10. Разходи за външни услуги ............................................................................................................................ 33
11. Възнаграждение за одиторски услуги .......................................................................................................... 34
12. Разходи за персонала ..................................................................................................................................... 34
13. Други разходи ................................................................................................................................................ 34
14. Финансови приходи ....................................................................................................................................... 34
15. Финансови разходи ........................................................................................................................................ 35
16. Разход за данък върху дохода ....................................................................................................................... 35
17. Доход на акция и дивиденти ......................................................................................................................... 35
18. Инвестиции в дъщерни, асоциирани и съвместни предприятия ............................................................... 36
19. Имоти, машини и съоръжения ...................................................................................................................... 39
20. Нематериални активи .................................................................................................................................... 40
21. Отсрочени данъчни активи ........................................................................................................................... 41
22. Търговски и други вземания ......................................................................................................................... 42
23. Вземания от Топлофикация София ЕАД ..................................................................................................... 42
24. Финансови активи по справедлива стойност през друг всеобхватен доход ............................................. 44
25. Парични средства .......................................................................................................................................... 44
26. Акционерен капитал и резерви ..................................................................................................................... 45
27. Емитирани облигации ................................................................................................................................... 46
28. Заем от Европейската инвестиционна банка ............................................................................................... 48
29. Равнение на задълженията, произтичащи от финансова дейност ............................................................. 48
30. Задължения за доходи на персонала при пенсиониране ............................................................................ 49
31. Търговски и други задължения ..................................................................................................................... 51
32. Оповестяване на свързани лица .................................................................................................................... 52
33. Безналични сделки ......................................................................................................................................... 61
34. Поети ангажименти, лизингови договори и условни задължения ............................................................ 61
35. Цели и политика за управление на финансовия риск ................................................................................. 64
36. Оценяване по справедлива стойност ............................................................................................................ 71
37. Политика и процедури за управление на капитала ..................................................................................... 73
38. Събития след края на отчетния период ....................................................................................................... 73
Доклад на независимите одитори ............................................................................................................................. iv
БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД
ГОДИШЕН ИНДИВИДУАЛЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
31 декември 2023 година
Български Енергиен Холдинг ЕАД
Годишен индивидуален доклад за дейността
31 декември 2023 г.
1
Съвет на директорите към дата на издаване на индивидуалния финансов отчет
Веселина Лъчезарова Канатова - Бучкова
Калин Боянов Филипов
Иван Тодоров Андреев
Диян Станимиров Димитров
Иво Иванов Тодоров
Адрес
България
Област София-град
гр. София 1000
район Оборище
ул. Веслец №16
Одитор
ДЗЗД „ОДИТ БЕХ“ с участници в обединението одиторски дружества „Грант Торнтон“ ООД и „Захаринова
Нексиа“ ЕООД, вписани съответно под рег. № 032 и рег.№ 138 от Регистъра на регистрираните одитори
Български Енергиен Холдинг ЕАД
Годишен индивидуален доклад за дейността
31 декември 2023 г.
2
Годишен индивидуален доклад за дейността
Настоящият доклад за дейността на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД (БЕХ ЕАД) към 31.12.2023 г.
представя коментар и анализ на финансови отчети и друга съществена информация, относно финансовото
състояние и резултатите от дейността на Дружеството, като обхваща период от 1 януари 2023 г. до 31
декември 2023 г. Същият е изготвен в съответствие с чл. 39 от Закона за счетоводството, чл. 187д, чл. 247, ал.
1, 2 и 3 от Търговския закон.
1. Информация за дружеството
Фирмено наименование БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД (БЕХ ЕАД)
ЕИК 831373560
Едноличен собственик Българската държава чрез Министерство на енергетиката
Адрес България
Област София-град
гр. София 1000
район Оборище
ул. Веслец №16
Предмет на дейност Придобиване, оценка и продажба на участия в търговски дружества,
осъществяващи стопанска дейност в областите на производство, добива,
преноса, транзита, съхранението, управлението, разпределението,
продажбата и/или изкупуването на природен газ, електрическа енергия,
топлоенергия, въглища, както и всякакви видове енергия и суровини за
производството и участието в управлението на такива дружества,
финансирането им, придобиване, оценка, емитиране и продажба на
облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на
лицензии за ползване на патенти на горепосочените дружества, както и
извършване на собствена производствена или търговска дейност.
Директори Към 31 декември 2023 г. Дружеството се управлява от Съвет на
директорите (СД) в състав:
Веселина Лъчезарова Канатова - Бучкова
Председател на СД
Калин Боянов Филипов
Зам. - председател на СД
Иван Тодоров Андреев
Член на СД и Изпълнителен директор
Диян Станимиров Димитров
Член на СД
Иво Иванов Тодоров
Член на СД
Одитор ДЗЗД „ОДИТ БЕХ“ с участници в обединението одиторски дружества
„Грант Торнтон“ ООД и „Захаринова Нексиа“ ЕООД, вписани съответно
под рег. № 032 и рег.№ 138 от Регистъра на регистрираните одитори
Български Енергиен Холдинг ЕАД
Годишен индивидуален доклад за дейността
31 декември 2023 г.
3
База за изготвяне на
финансовите отчети
Дружеството изготвя своите индивидуални финансови отчети съгласно
изискванията на Международните стандарти за финансова отчетност,
приети от Европейския съюз.
Дружеството изготвя и консолидирани финансови отчети съгласно
изискванията на чл. 31 от Закона за счетоводството. Годишните финансови
отчети на Дружеството се публикуват в Търговския регистър в срок до 30
септември на следващата година, съгласно чл. 38 от Закона за
счетоводство.
„Български Енергиен Холдинг” ЕАД осъществява своята дейност при
спазване на българското законодателство.
Български Енергиен Холдинг ЕАД
Годишен индивидуален доклад за дейността
31 декември 2023 г.
4
1.1. Учредяване, управление, структура на Дружеството
1.1.1. Правен статут
„Български Енергиен Холдинг” е еднолично акционерно дружество, създадено с решение №1371/1990 г. на
Софийски Градски Съд, 100% държавна собственост.
Едноличен собственик на капитала е Република България, като правата на едноличен собственик се
упражняват от Министъра на енергетиката, който има качеството на принципал и е овластен да взема всички
решения, предоставени в компетентността на едноличния собственик на капитала, съгласно закона и устава
на Дружеството.
Дружеството се управлява от едностепенна система на управление. Органи на управлението са:
Общо събрание - Едноличен собственик на капитала;
Съвет на директорите.
1.1.2. История
„Български Енергиен Холдинг” ЕАД е наследник на държавна фирма „Нефт и газ”, основана през 1973 г.,
преименувана през м. декември 1975 г. на „Газоснабдяване”. В началото на 1990 г. предприятието се
преименува в „Булгаргаз”, съгласно Указа за стопанската дейност. С разпореждане на Министерски съвет от
12 май 1993 г. „Булгаргаз” се преобразува в еднолично акционерно дружество.
В края на 2004 г. е създадено дъщерно дружество „Булгартел” ЕАД с предмет на дейност изграждане,
използване и поддържане на далекосъобщителни мрежи и информационни системи.
С план за преобразуване от 27 октомври 2006 г. и приложения към него „Булгаргаз” ЕАД се преобразува в
„Булгаргаз Холдинг” ЕАД чрез отделяне на две еднолични акционерни дружества – „Булгартрансгаз” ЕАД и
„Булгаргаз” ЕАД при условията на член 262(г) от Търговския закон. „Булгартрансгаз” ЕАД и „Булгаргаз” ЕАД
са правоприемници на съответната част от имуществото (права и задължения) на „Булгаргаз Холдинг” ЕАД.
Преобразуването е регистрирано в съда с решение №45 от 15 януари 2007 г. на Софийски Градски Съд.
С протокол №РД -21- 305 от 18.09.2008 г. на Министъра на икономиката и енергетиката се променя фирменото
наименование от „Булгаргаз Холдинг” ЕАД в „Български Енергиен Холдинг” ЕАД и се увеличава капиталът
чрез апорт по номинална стойност на всички акции от капитала на „Национална Електрическа Компания”
ЕАД, „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД и „Мини Марица- изток” ЕАД.
В изпълнение на изискванията на Третия енергиен пакет българският законодател е избрал модела на
независимия преносен оператор като вариант за отделяне, приложим за българския електроенергиен оператор
на преносната мрежа. С решение по Протокол №71 - 2013/11.12.2013 г. на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД
и съгласно решение Р- 205 от 18.12.2013 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е
извършено преструктуриране на НЕК ЕАД чрез отделяне на ЕСО ЕАД. Като оператор на преносната мрежа,
ЕСО ЕАД остава част от вертикално интегрираното предприятие, но се въвеждат и прилагат подробни
правила за отделяне, които са в съответствие с европейските директиви и националното законодателство.
С Протокол №РД -21- 27/18.09.2017 г. е взето решение за извършване на апорт на акциите на „Булгартел“ ЕАД
50% от които са внесени като увеличение на капитала на „Булгартрансгаз“ ЕАД, а останалите 50% са внесени
в капитала на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД.
Към момента на изготвянето на годишния финансов отчет, държавата не е обявила планове за пълна или
частична приватизация на дружеството. Активите, обединени в рамките на холдинговата структура са от
стратегическа значимост за сигурността на страната, поради което „Български Енергиен Холдинг” ЕАД е
включен в т. нар. „забранителен” списък за приватизация, съгласно приложение №1 към чл. 3, ал. 1 от Закона
за приватизация и следприватизационен контрол.
1.1.3. Структура
„Български Енергиен Холдинг” ЕАД осъществява дейността си като оперира в различни пазарни сегменти,
посредством своите дъщерни дружества. Дружеството няма клонове.
Дружеството не изпълнява научно - изследователска и развойна дейност.
Български Енергиен Холдинг ЕАД
Годишен индивидуален доклад за дейността
31 декември 2023 г.
5
Към 31 декември 2023 г. групата на БЕХ включва в състава си следните дружества:
Информация по чл. 187д и чл. 247, ал. 2 от Търговския закон
1.1.4. Акционерен капитал
Към 31 декември 2023 г. акционерният капитал на Дружеството е 3,463 ,941,744 лв., разпределен в
3,463,941,744 броя обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност от 1 лев всяка една.
Целият размер на капитала на Дружеството е записан и изцяло внесен. Акциите на Дружеството са
обикновени, поименни, непривилегировани, с право на глас.
Дружеството не притежава собствени акции. През 2023 г. дружеството не е придобивало или прехвърляло
собствени акции.
1.1.5. Съвет на директорите
Информация относно възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Български Енергиен
Холдинг” ЕАД по договори за управление и контрол:
Български Енергиен Холдинг ЕАД
Годишен индивидуален доклад за дейността
31 декември 2023 г.
6
В хиляди лева 31 декември
2023 г.
31 декември
2022 г.
Краткосрочни възнаграждения, в това число: хил. лв. хил. лв.
Възнаграждения за заплати и други краткосрочни доходи 711 574
Разходи за социални осигуровки 21 11
Социални разходи 125 90
Общо възнаграждения 857 675
Информация за придобитите, притежаваните и прехвърлени акции и облигации на дружеството от
членовете на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД
Членовете на Съвета на директорите на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД не притежават акции или
облигации на дружеството. За тях не са предвидени привилегии или изключителни права да придобиват акции
и облигации на дружеството. Всички акции са собственост на българската държава.
Информация относно участието на членовете на Съвета на директорите в търговски дружества като
неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго
дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи,
управители или членове на съвети за периода 01.01.202 3 г. – 31.12.2023 г. :
Веселина Лъчезарова Канатова - Бучкова – Председател на Съвета на директорите на „Български Енергиен
Холдинг“ ЕАД към 31.12.2023 г. Няма участие като неограничено отговорен съдружник, не притежава повече
от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и не участва в управлението на други дружества или
кооперации като прокурист, управител или член на съвет.
Калин Боянов Филипов – Зам.-председател на Съвета на директорите на „Български Енергиен Холдинг“
ЕАД от 02.05.2023 г. и към 31.12.2023 г. Няма участие като неограничено отговорен съдружник, не притежава
повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и не участва в управлението на други дружества
или кооперации като прокурист, управител или член на съвет.
Иван Тодоров Андреев – Изпълнителен директор на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД и член на Съвета
на директорите към 31.12.2023 г. Има участие като член на надзорен съвет в следното дружество:
„ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК: 121050885.
Андрей Стефанов Живков – Изпълнителен директор на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД и член на
Съвета на директорите от 26.01.2023 г. до 09.08.2023 г. Има участие като член на управителен съвет в следното
дружество: „Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири““ ДП до 26.01.2023 г.
Диян Станимиров Димитров Член на Съвета на директорите на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД към
31.12.2023 г. Няма участие като неограничено отговорен съдружник, не притежава повече от 25 на сто от
капитала на друго дружество, както и не участва в управлението на други дружества или кооперации като
прокурист, управител или член на съвет.
Ангел Емилов Янков – Член на Съвета на директорите на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД до 09.08.2023
г. Има участие като член на надзорен съвет в следното дружество: „АЙ СИ ДЖИ БИ“ АД, ЕИК 201383265.
Иво Иванов Тодоров – Член на Съвета на директорите на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД от 27.01.2023
г. и към 31.12.2023 г. Има участие като управител в следното дружество: „Гая Ин“ ЕООД, ЕИК 206585331 до
03.02.2023 г. Има участие като съдружник в следното дружество: „Би Ай Енвайърментъл Солюшънс“ ЕООД,
ЕИК 206934797 до 15.02.2023 г.
Жеко Михайлов Жеков Член на Съвета на директорите на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД. до
26.01.2023 г. Няма участие като неограничено отговорен съдружник, не притежава повече от 25 на сто от
капитала на друго дружество, както и не участва в управлението на други дружества или кооперации като
прокурист, управител или член на съвет.
Стелиан Пенчев Коев – Член на Съвета на директорите на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД. до
27.01.2023 г. Няма участие като неограничено отговорен съдружник, не притежава повече от 25 на сто от