BG
 

IGB

Междусистемна газова връзка Гърция-България - проект IGB

Реализацията на проекта Междусистемна газова връзка Гърция-България (проект IGB) е свързана с политиката на Репулбика България, насочена към осигуряване на инфраструктура за достъп до алтернативни източници и маршрути за доставки на природен газ и осигуряване на физическа свързаност на страната с Южния газов коридор.

Проектът предвижда изграждане на газопровод с капацитет до 3 млрд.куб.м/г., от гр. Комoтини до гр. Стара Загора, с дължина 182 км., от които 151 км на българска територия и 31 на гръцка територия. Преносният капацитет на газопровода може да се увеличи до 5 млрд.куб.м./г., при проявен в бъдеще пазарен интерес, чрез допълнително изграждане на компресорна станция.

Проектът се реализира от смесеното инвестиционно дружество „Ай Си Джи Би” АД с равно участие на БЕХ ЕАД и IGI Poseidon. IGI Poseidon е смесено инвестиционно дружество, с равно участие на DEPA International Projects  и Edison International Holding N.V. Дружеството „Ай Си Джи Би” АД е регистрирано през януари 2011 г., по българското законодателство. Предвижда се смесеното дружество да изгради, да притежава газопровода, да бъде лицензирано като негов оператор, да разпределя неговия капацитет и да получава приходите от пренос на природен газ.

През 2019 г. е стартирана фазата на строителство на проекта.  През октомври 2019 г. са сключени договори с избраните  Инженер-консултант, изпълнител на доставка на тръби, изпълнител на договор за работен проект, доставка на материали и строителство и изпълнител на строителен надзор. Търговската експлоатация на газопровод IGB се  планира да започне  през втората половина на 2022 г.

Чрез изграждане на газопровод IGB се цели страната да бъде свързана с Транс-Адриатическия газопровод за доставки на природен газ от азербайджанското находище Шах-Дениз, Фаза 2 и с гръцката газопреносна система, която разполага с действащия ре-газификационен LNG терминал „Ревитуса“ и е свързана чрез функционираща газова междусистемна връзка с Турция  (TGI) за внос на природен газ от Каспийския регион и Близкия изток. Транс-Адриатическият газопровод пресича района на гр. Комотини в Северна Гърция, където  ще се свърже с входната точка на IGB.

Газопровод IGB ще създаде възможности за дългосрочна доставка на договорените за българския пазар 1 млрд.куб.м/г. за 25 години от Фаза 2 на находище Шах-Дениз. Доставки на количества от Фаза 2 на находище Шах-Дениз за българския пазар са стартирани от началото на 2021г. по временен алтернативен маршрут през националната газопреносна система на Р.Гърция, собственост на DESFA, който се планира да се използва до въвеждане в търговска експлоатация на газопровод IGB.

IGB ще създаде възможности за доставки от пазара на втечнен природен газ чрез съществуващия ре-газификационен терминал Ревитуса (Гърция) и планирания нов FSRU терминал (танкер платформа за втечняване) в Северна Гърция в близост до гр. Александруполис, в чието изграждане участва и българската страна с акционерен дял на „Булгартрансгаз“ ЕАД и в който Булгаргаз е резервирал капацитет от 0,5 млрд.куб.м/г. за 10 г.

Чрез изграждане на газопровода, България и Гърция ще имат възможност да реагират ефективно в случаи на прекъсвания в доставките от външни източници или при сезонни пикове в потреблението на природен газ - ще бъде налице инфраструктура за осигуряване на кризисни доставки и покриване на пиково потребление в месеците на повишена консумация.

Като акционер в проектната компания БЕХ ЕАД:

  • е осигурил собствено финансиране под формата на вноски за увеличаване на капитала: на фазата на развитие в размер на ~ 8,5 млн. евро и непосредствено преди стартиране на строителството - на 23.10.2019 г. е извършена вноска от БЕХ ЕАД парична вноска за увеличаване на капитала на „Ай Си Джи Би“ АД в размер на ~ 21 млн. евро, за целите на финансиране на строителната фаза на проекта.
  • е договорил и сключил държавно гарантиран Договор за финансиране с ЕИБ, финансирането по който се пренася и предоставя на проектната компания на базата на Договор за заем между БЕХ и ICGB - БЕХ вече е отпуснал три транша от заема, всеки по 30 млн. евро, а последният транш от ~20 млн. евро се предвижда да бъде усвоен през второто тримесечие на 2022г.
  • е инициирал предложение за най-оптимален начин за отпускане на безвъзмездно финансиране от програма ОПИК, което е реализирано и в момента се ползва грант от 39 млн. евро;
  • чрез представителите си в органите на проектната компания предоставя регулярно експертни коментари и бележки по всички ключови въпроси и документи за проекта.
  • регулярно, чрез своя инженерен екип, извършва обходи по трасето на газопровода, докладва на МЕ за статуса на строителните дейности и прави препоръки по отношение на предстоящите дейности.

За допълнително подпомагане на доставките на проекта и на доставките на азерски газ за България БЕХ е предоставил обезпечения по следните ключови договори:

  • БЕХ е издал корпоративна финансова гаранция за обезпечаване задълженията на Булгаргаз по Договора за пренос, сключен от Булгаргаз с ICGB за целите на преноса на природен газ по Договора на Булгаргаз с AGSC за доставки на природен газ от Фаза 2 на находище Шах Дениз в Азербайджан.
  • БЕХ е съдлъжник по Договор за кредит от юли 2020г. на базата на който се издават дължимите периодични банкови гаранции от Булгаргаз към AGSC по Договора за доставка на природен газ от септември 2013г.

"Ай Си Джи Би" АД

1000 гр. София
ул. “Георг Вашингтон” No.23
тел.: +359 2 4513 545
факс: +359 2 9250 392
eл. поща: office@icgb.eu

www.icgb.eu

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал