BG
 

IGB

Реализацията на проекта е свързана с политиката на Р. България, насочена към осигуряване на инфраструктура за достъп до алтернативни източници и маршрути за внос на природен газ и осигуряване на физическа свързаност на страната с Южния газов коридор.

Чрез изграждане на газопровод IGB се цели страната да бъде свързана с функциониращата газова междусистемна връзка Турция-Гърция (TGI) за внос на природен газ от Каспийския регион и Близкия изток, като същевременно страната ще се свърже и с реализиращия се Транс-Адриатически газопровод за доставки на природен газ от азербайджанското находище Шах-Дениз, Фаза 2. Транс-Адриатическият газопровод се планира да пресича района на гр. Комотини в Северна Гърция, където е и входната точка на IGB.

Газопровод IGB ще създаде възможности за дългосрочна доставка на договорените за българския пазар 1 млрд.м3 газ за 25 години, от втората половина на 2020 г., от Фаза 2 на находище Шах-Дениз, както и за доставки от пазара на втечнен природен газ (LNG) чрез съществуващия ре-газификационен терминал Ревитуса (Гърция), съществуващите ре-газификационни терминали в Турция или планирания нов терминал в Северна Гърция в близост до Александруполис.

Чрез изграждане на газопровода България и Гърция ще могат да  реагират ефективно при евентуални прекъсвания в доставките от външни източници или при сезонни пикове в потреблението на природен газ - ще бъде налице инфраструктура за осигуряване на кризисни доставки и покриване на пиково потребление в месеците на голяма консумация.

Българската страна ще може да играе активна роля в регионалния пренос и търговия с природен газ предвид изграждането на допълнителни междусистемни връзки на България със съседните страни.

Проектът Междусистемна газова връзка Гърция-България (проект IGB) предвижда изграждане на газопровод с капацитет до 3 млрд.м3/г., от гр. Комoтини до гр. Стара Загора, с дължина 182 км., от които 151 км. на българска територия. Преносният капацитет на газопровода може да се увеличи до 5 млрд.м3/г. чрез допълнително изграждане на компресорна станция.

Проектът се реализира от смесеното инвестиционно дружество „Ай Си Джи Би” АД с равно участие на БЕХ ЕАД и IGI Poseidon.

IGI Poseidon е смесено инвестиционно дружество, с равно участие на DEPA SA. и Edison International Holding N.V. Дружеството „Ай Си Джи Би” АД е регистрирано през януари 2011 г. по българското законодателство. Предвижда се смесеното дружество да изгради и да притежава газопровода, да бъде лицензирано като негов оператор, да разпределя неговия капацитет и да получава приходите от пренос на природен газ.

На 10 декември 2015 г. беше прието окончателно инвестиционно решение (ОИР) от страна на акционерите. С взетото ОИР се фиксира ангажиментът на акционерите за пристъпване  към строителство, след като се получат всички технически и регулаторни разрешения за изграждане на газопровода IGB и се потвърдят и актуализират заложените в инвестиционното решение финансови параметри.

Проектът IGB е с получени положителни решения по ОВОС на българска и на гръцка територия. Одобрено е детайлно трасе за строителство на българска и на гръцка територия. На гръцка територия са получени Installation Act, Installation Permit (разрешително за строеж), а ASFA лиценз (лиценз за независима газопреносна система)се очаква да бъде издаден до края на юли 2019 г.  На българска територия е одобрен и влязъл в сила Подробен Устройствен План - Парцеларен План на обекта. Техническият проект е получил одобрение от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Изпълнени са процедурите за учредяване на вещни права върху засегнатите от строителството на обекта имоти - право на собственост или неограничено право на строеж за площадковите и наземните съоръжения и сервитутни права за линейната част на газопровода. През септември 2017 г. за отсечката на българска територия е издадено разрешение за строеж от страна на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Като част от процедурата за „временно изключение“ в рамките на проведения Пазарен тест от страна на 5 участника, един от които е „Булгаргаз“ ЕАД, е резервиран капацитет от 1.57 млрд. м3/год. с различна продължителноствъв връзка с изпълнение на Договор за доставки  на природен газ в обем 1 млрд.м3/год., за 25г., от 2-ра фаза на находище Шах Дениз в Азербайджан.

Проектът е  завършил процедура за „временно  изключение” от задължения за регулиран достъп (exemption) по смисъла на чл. 36 от Директива 2009/73 пред националните регулаторни органи в България и Гърция, респективно КЕВР и RAE. През юли 2018 г. Европейската комисия одобрява условията за предоставяне на режим за „временно изключение” за газопровода IGB. През август 2018 г. енергийните регулаторни органи в България и Гърция, КЕВР и RAE, издават окончателно Съвместно решение за предоставяне на режим за „временно изключение”. С Решението за период от 25 години се предоставя:

  • изключение от задължения за предоставяне на достъп на трети страни по отношение на капацитета, резервиран от 5 ползвателя в Пазарен тест, проведен през 2015-2017 г. (максимум 1.57 млрд. м3/год.);
  • изключение от регулиране на тарифа;
  • изключение от задължения за отделяне по собственост на оператора.

С Решение на Европейската комисия за  проекта е одобрено финансиране от бюджета на ЕС (Европейска енергийна програма за възстановяване) на стойност до 45 млн. евро на база авансово плащане с предоставяне на финансова гаранция.

По отношение на финансирането на проекта са предприети действия за привличане на грантови средства и от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).  Максималният размер на  безвъзмездно финансиране по ОПИК  е в размер на 39 млн. евро, за които е сключен Договор за безвъзмездно финанасиране.

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е декларирала готовност за предоставяне на заемно финансиране за проекта на стойност 110 млн. евро  с обезпечение под формата на държавна финансова гаранция, тъй като IGB има потвърден статут на Проект от общ интерес (PCI) в рамките на ЕС и статут на приоритетен проект в инициативата на ЕК за Газова междусистемна свързаност в ЦЕ и ЮИЕ (CESEC).  

Инвестиционното дружество „Ай Си Джи Би“ АД е провело следните конкурсни процедури по реда на ЗОП във връзка с осъществяване на фазата на строителство и е избрало изпълнители за:

  • Избор на инженер-консултант за проект „Изграждане на междусистемна газова връзка Гърция – България“;
  • Производство и доставка на тръби за нуждите на Междусистемна газова връзка Гърция – България;
  • Проектиране (Работен проект), доставки на материали и строителство на Междусистемна газова връзка Гърция – България (EPC);
  • Осъществяване на строителен надзор с предмет „Строеж на Междусистемна газова връзка Гърция – България“;
  • извършване на археологически проучвания на обекти, установени по трасето на газопровод Междусистемна газова връзка Гърция – България.

 Във връзка с изискванията на Решението за изключение по чл. 36 на Директива 2009/73, регулаторните органи КЕВР и RAE следва да одобрят проектите на Тарифен кодекс и Мрежови кодекс на газопровод IGB и дългосрочните договори на пренос на база сключените при пазарния тест Споразумения за предварително резервиране на капацитет. От страна на „Ай Си Джи Би“ АД ще бъде стартирана процедура за сертифициране на дружеството като независим оператор на газопреносна система по модела ITO, заложен в Директива 2009/73, с цел издаване на решения за сертифициране от страна на енергийните регулатори преди датата на търговска експлоатация.

"Ай Си Джи Би" АД

1000 гр. София
ул. "Веслец" № 13, ет. 2 
тел.: +359 2 9263 862
факс: +359 2 9250 392
eл. поща: office@icgb.eu

www.icgb.eu


Антикорупция и сигнали
Подай сигнал