BG
 

Финансова стратегия

Финансовата стратегия на БЕХ ЕАД е фокусирана върху подобряване на финансовото състояние и ефективност на дружествата от Групата, както и обезпечаване на финансиране за реализиране на стратегически инвестиционни проекти. Краткосрочните ни приоритети включват:

  • Укрепване на финансовото състояние на дружествата от групата
  • Улесняване на уреждането на финансовите задължения в рамките на групата
  • Диверсификация на източниците на финансиране
  • Поддържане на балансирана инвестиционна политика
  • Консолидиране на дълговете на холдингово ниво

Също така групата цели да подобри финансовите си резултати чрез подобряване на оперативната ефективност и намаляване и оптимизиране на разходите.

Като държавно енергийно дружество средносрочната и дългосрочната стратегия на БЕХ ЕАД цели да гарантира сигурността и относителната независимост на енергийните доставки в България чрез диверсификация на доставчиците и трасетата на доставки и да запази и развие специфичните предимства на българския енергиен сектор и неговата позиция на регионалните и европейски пазари. За да изпълни съществената си роля за запазване, разширяване и развиване на българския енергиен сектор, БЕХ ЕАД трябва да гарантира стратегическото и ефективно финансово управление на Групата.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал