BG
 

Одитен комитет

Членовете на Одитния комитет на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД се избират от министъра на енергетиката, в качеството му на представител на държавата като едноличен собственик на капитала на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД на основание чл. 40 е, ал. 1 и ал. 2 във връзка с параграф 1, т.11 от Допълнителните разпоредби на Закона за независимия финансов одит.

С Протокол № Е-РД-21-07 от 26.02.2021 г. на министъра на енергетиката за членове на Одитния комитет на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД са избрани с мандат от три години:

  • г-жа Магдалена Георгиева Латева - Председател;
  • г-жа Елена Ангелова Стоилова – член;
  • г-жа Ваня Донева Георгиева – член;

Комитетът има следните правомощия:

  • Наблюдава процеса на финансово отчитане в „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД;
  • Наблюдава и изразява мнение за ефективността на системите за вътрешен контрол на качеството и управлението на риска, отнасящи се до финансовото отчитане в „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД;
  • Наблюдава независимия финансов одит в „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД;
  • Извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители;
  • Подготвя и провежда процедурата за избор на независим одитор и дава препоръка за избор на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД;
  • При установяването на нередности и/или рискови практики в „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД незабавно уведомява съвета на директорите и министъра на енергетиката, като дава конкретни препоръки за отстраняването им.
Антикорупция и сигнали
Подай сигнал