BG
 

Одитен комитет

Членовете на Одитния комитет на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД се избират от министъра на енергетиката, в качеството му на представител на държавата като едноличен собственик на капитала на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД на основание чл. 107, ал.1 и ал. 2 от Закона за независимия финансов одит, чл. 219, ал. 2, чл. 221, т. 11 от Търговския закон, във връзка с чл.15, ал.1 и ал.3 от Закона за публичните предприятия и чл.26 , ал.1 т.3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.

С Протокол № Е-РД-21-07 от 26.02.2021 г. на министъра на енергетиката за членове на Одитния комитет на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД са преизбрани с мандат от три години:

 • г-жа Магдалена Георгиева Латева- Председател;
 • г-жа Ваня Донева Георгиева– член;

и с Протокол № Е-РД-21-45 от 28.10.2022 г.

 • г-жа Елена Ангелова Стоилова – член, с мандата на останалите членове – 26.02.2024 г.

 

Комитетът има следните правомощия:

 • Наблюдава процеса на финансово отчитане  в „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД и представя препоръки и предложения, за да се гарантира неговата ефективност;
 • Преглежда годишния и междинните финансови отчети на дружеството.
 • Наблюдава ефективността на вътрешната контролна система, на системата за управление на риска и на дейността по вътрешен одит по отношение на финансовото отчитане в „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД;
 • Изразява становище и при необходимост дава препоръки за Статута и числеността на звеното по вътрешен одит, стратегическите и годишни планове;
 • Разглежда и приема  за сведение доклада за състоянието на системите за финансово управление и контрол и годишния доклад за дейността по вътрешен одит;
 • Запознава се и при необходимост дава становища по одитни доклади за извършени ангажименти и по всички значими въпроси, свързани с вътрешния одит;
 • Наблюдава процесите по управление на риска и дава становища и препоръки за подобряването му;
 • Наблюдава изпълнението на задължителния финансов одит в „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД, включително стратегията и плана за одита;
 • Осъществява взаимодействие между дружеството и външните одитори;
 • Проверява и наблюдава независимостта на регистрирания одитор на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД, в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително целесъобразността на предоставянето на услуги извън одита на дружеството;
 • Отчита дейността си пред органа по назначаване;
 • Подготвя и провежда процедурата за избор на независим одитор и дава препоръка за избор на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД, с изключение на случаите когато в дружеството е назначена комисия за провеждане на процедура за подбор;
 • Ако в дружеството е назначена комисия за провеждане на процедура за подбор, одитният комитет наблюдава нейната работа, като въз основа на резултатите от нея предлага на министъра на енергетиката възлагане на одиторския ангажимент;
При установяването на нередности и/или рискови практики в „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД, незабавно уведомява Съвета на директорите и министъра на енергетиката, като дава конкретни препоръки за отстраняването им.
Антикорупция и сигнали
Подай сигнал