BG
 

История

"Български Енергиен Холдинг" ЕАД е наследник на държавната компания "Нефт и газ", създадена през 1973 г. През 1990 г. дружеството се преименува на "Булгаргаз", а с разпореждане на Министерски съвет от 12.05.1993 г. се преобразува в еднолично акционерно дружество за неопределен период.

1973

През октомври 2006 г. "Булгаргаз" ЕАД се преобразува в "Булгаргаз Холдинг" ЕАД, чрез отделяне на новоучредени еднолични търговски дружества – "Булгартрансгаз" ЕАД, изпълняващ функциите на комбиниран оператор и "Булгаргаз" ЕАД, изпълняващ функциите на обществен доставчик на природен газ.

2006

През септември 2008 г. "Булгаргаз Холдинг" ЕАД се преименува на "Български Енергиен Холдинг" ЕАД и капитала на дружеството е увеличен чрез апортни вноски по номинална стойност на дружествения капитал на "Национална електрическа компания" ЕАД, "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД и "Мини Марица изток" ЕАД.

2008

През януари 2014 г. "Български Енергиен Холдинг" ЕАД регистрира нови дъщерни дружества - "Българска независима енергийна борса" ЕАД и "Енергийна инвестиционна компания" ЕАД.

През февруари 2014 г. "Електроенергиен системен оператор" ЕАД се отделя от "Национална електрическа компания" ЕАД като отделно дружество, с едноличен собственик на капитала "Български Енергиен Холдинг" ЕАД.

2014

От 2015г. е в процес реформа в енергийния сектор за митигиране на тарифния дефицит, финансово укрепване на сектора и постигане на пълна либерализация.

2015

Българска независима енергийна борса ЕАД стартира борсов пазар „ден напред“ (януари 2016г.) и платформа за двустранни договори (октомври 2017г.).

2016

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал