BG
 

Съобщение за удължаване на срок „Мини Марица-изток“ ЕАД

СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК

Във връзка с обявен конкурс за предоставяне на заем (кредит) на дружеството, с предмет: Предоставяне на оборотен кредит под формата на овърдрафт с лимит до 10 000 000,00 лева (словом: десет милиона лева), предназначен за финансиране на текущата дейност на „Мини Марица-изток“ ЕАД, град Раднево.

Удължавам срокът за подаване на офертите за участие в конкурса до 16:00 часа на 12.08.2019 г.

Повторната обява е публикувана профила на купувача (след 15.04.2016), в Раздел Обяви/Покани.

Адрес на профила на купувача - тук

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал