BG
 

Съобщение за пресата, качено на страницата на Европейската комисия

Европейската комисия отправя покана за представяне на становища от заинтересованите страни относно ангажиментите, предложени от държавния „Български енергиен холдинг“ ЕАД (БЕХ) в отговор на свързаните с конкуренцията опасения относно поведението на БЕХ на нерегулирания пазар на електроенергия на едро в България, се казва в прессъобщение на Европейската комисия.

Комисията изрази опасения, че БЕХ — вертикално интегрирано енергийно дружество, което е историческият оператор в сектора, възпрепятства конкуренцията на нерегулирания пазар на електроенергия на едро в България. По-специално, възможно е БЕХ да препятства препродажбата на електроенергия чрез налагане на териториални ограничения на търговците, в нарушение на антитръстовите правила на ЕС.
В отговор на опасенията на Комисията БЕХ предложи да създаде независима енергийна борса в България и да осигури ликвидността на пазара „ден напред“ на тази борса. Ако пазарният тест потвърди, че ангажиментите са подходящо решение в отговор на опасенията ѝ, свързани с конкуренцията, Комисията може да направи ангажиментите правно обвързващи за БЕХ.

За да разсее опасенията на Комисията, БЕХ предложи:
- да създаде енергийна борса в България с помощта на независима трета страна с експертен опит в оперирането на енергийни борси;
- да предлага предварително определени количества електроенергия на пазара „ден напред“ на новата борса в продължение на пет години;
- да гарантира независимостта на енергийната борса, като прехвърли контрола върху нея на българското Министерство на финансите.

Ангажиментите имат за цел да се гарантира, че предварително определените количества електроенергия се продават на анонимен принцип; да се създаде ликвидност на борсата; да се подобри прозрачността на нерегулирания пазар на електроенергия на едро в България; както и да се насърчи интеграцията на българския пазар на електроенергия на едро със съседни пазари.

Съобщение за пресата

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал