BG
 

Становище на КЕВР относно прилагането на чл. 31, ал. 5 от Закона за енергията от възобновяеми източници

Комисията за енергийно и водно регулиране отговори на въпросите на Българския енергиен холдинг относно това дали НЕК е задължена да изкупува по преференцииални цени цялото количество електроенергия, произведена от ВЕИ централите, или само това, произведено до определен брой астрономически часове. Въпросите касаят прилагането на чл. 31, ал. 5 от Закона за енергията от възобновяеми източници. Измененията на въпросната разпоредба, които са в сила от началото на 2014 г., задължават обществения доставчик да изкупува произведената електроенергия от ВЕИ по преференциални цени за количествата до размера на определената средногодишна продължителност на работа на централите.  КЕВР определя тази средногодишна продължителност на работа въз основа на данни за пълни ефективни часове (часове на работа при номинална мощност), се казва в отговора на регулатора до БЕХ. Това означава, че ВЕИ централите имат право да продават енергията си по преференциални цени до достигане на определено производство, а не на астрономически часове.

Становище на КЕВР относно прилагането на чл. 31, ал. 5 от Закона за енергията от възобновяеми източници

ПРЕСЦЕНТЪР МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал