BG
 

Покана за участие в конкурс с предварителен подбор за избор на оценител

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД обявява покана за участие в конкурс с предварителен подбор с предмет „Избор на изпълнител за извършване на оценка на справедливата стойност и преглед за преоценка на имоти, машини, съоръжения и транспортни средства (ИМСТС) към 31 декември 2018 г. на БЕХ ЕАД и дружества от групата на БЕХ ЕАД и оценка на справедливата стойност на 1 брой акция на ЗАД „Енергия“ към 1 януари 2018 г. и към 31 декември 2018 г.“. За повече информация натиснете тук (линк към поканата с приложенията)

Отговори на постъпили въпроси

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал