BG
 

Удължаване срока за участие в конкурс с предварителен подбор за избор на оценител

„Български Енергиен Холдинг” ЕАД удължава срока за представяне на заявления за участие в конкурс с предварителен подбор с предмет „Избор на изпълнител за извършване на оценка на справедливата стойност и преглед за преоценка на имоти, машини, съоръжения и транспортни средства (ИМСТС) към 31 декември 2018 г. на БЕХ ЕАД и дружества от групата на БЕХ ЕАД и оценка на справедливата стойност на 1 брой акция на ЗАД „Енергия“ към 1 януари 2018 г. и към 31 декември 2018 г.“. Заявления могат да се подават до 17.00 ч. на 3-тия работен ден от датата на публикуване на настоящото обявление в сайта на БЕХ ЕАД – 19.10.2018 г.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал