BG
 

За БЕХ

„Български Енергиен Холдинг” ЕАД (БЕХ) е холдингово дружество, обединяващо компании развиващи дейност в производство и пренос на електрическа енергия, пренос, транзит и съхранение на природен газ, както и добив на лигнитни въглища. Холдинговата група на БЕХ заема водеща позиция на пазара на природен газ и електроенергия в България, както и в региона посредством износа на електроенергия. Дружеството е 100% собственост на българската държава и е най-голямото държавно дружество в страната на база притежавани активи. Правото на собственост от страна на държавата се упражнява от Министъра на енергетиката.

Групата притежава основните предприятия за производство на електроенергия в страната, както и мрежата за пренос на електроенергия и мрежите за пренос и транзит на природен газ. Групата също е общественият доставчик и на електроенергия, и на газ в България и затова е стратегически значимо държавно дружество. Пазарният дял на Групата за производство на електроенергия в България е 57% през 2022, при инсталирана мощност за производство на електроенергия от 6.3 ГВ и произведени 28.6 ТВч електроенергия.

БЕХ Група продължава да търси нови възможности за развитие на газопреносната мрежа, гарантирайки възможността за доставки от различни източници и по всеки възможен маршрут, надграждайки функциониращите междусистемни връзки на България с всички съседни страни.

Повече информация за дружествата в групата на БЕХ можете да намерите в секция Портфолио.

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал