BG
 

Въгледобив

"Мини Марица-изток" ЕАД оперира като най-голямата мина за добив на лигнитни въглища по открит способ в страната и продава на четирите топлоелектрически централи, включително "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД, всички от които са разположени в комплекса Марица изток. ММИ ЕАД добива над 90% от въглищата необходими за енергийното производство на топлоелектрическите централи в България. Електроенергията, произведена в комплекса Марица изток - възлиза на над 25% от общото производство на електрическа енергия в България.

Производствената площ на мините е приблизително 240 квадратни километра и има запаси от 2 096 милиона тона. Максималният капацитет на добив на мините е 35 милиона тона годишно. Запасите от въглища на ММИ ЕАД се очаква да са достатъчни да обслужват текущото потребление за период между 60 и 70 години.

ММИ ЕАД работи с концесия за 35 години, издадена от българското правителство през август 2005 г.

Финансовите отчети на "Мини Марица-изток" ЕАД можете да намерите тук.

Карта на залежите и рудниците в България:

Антикорупция и сигнали
Подай сигнал